Klubodzieciarnia

ul. Skarbowców 64/1b, 53-025 Wrocław

oferujemy:


salę zabaw
zajęcia i warsztaty specjalistyczne
organizację przyjęć urodzinowych / okolicznościowych / innych specjalnych wydarzeń

Postanowienia ogólne

1. Wyposażenie Klubodzieciarni przeznaczone jest dla dzieci od 8 miesiąca życia do 6 roku życia.
2. Dzieci znajdujące się w lokalu muszą pozostawać pod nadzorem Opiekuna (rodzice albo osoby wyznaczone przez nich). Dziecko korzysta z wyposażenia pod opieką i na odpowiedzialność Opiekuna.
3. Z wyposażenia Klubodzieciarni należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność, również finansową za wszelkie szkody spowodowane przez nadzorowane dzieci.( Zniszczenia zabawek, wyposażenia oraz elementów wystroju lokalu)
5. Właściciel nie odpowiada za przedmioty pozostawione albo zagubione przez klientów.
6. Dzieci nie mogą spożywać posiłków i napojów w strefie zabawy.
7. Podczas zabawy nie wolno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób, nie wolno popychać innych dzieci, nie wolno uderzać innych dzieci, nie wolno rzucać przedmiotami oraz niszczyć wyposażenia placówki.
8. Personel lokalu może wezwać Opiekuna do interwencji lub do usunięcia nadzorowanych dzieci z strefy zabawy gdy są źródłem zagrożenia dla siebie bądź innych dzieci.
9. Na terenie Klubodzieciarni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, spożywania żywności i napojów zakupionych na zewnątrz oraz wprowadzania zwierząt.
10. Przebywanie na terenie Klubodzieciarni jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
11. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług jest zaakceptowanie przez uczestników lub klientów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
12. W razie nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Klubodzieciarnia ma prawo do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy o świadczeniu usług.
13. W razie rozwiązania umowy z winy klienta lub uczestnika, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.
14. W razie rezygnacji przez klienta lub uczestnika ze świadczonych usług, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.
15. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z cennikiem integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy klientem, a Klubodzieciarnią. Regulamin prezentowany jest na stronie www.klubodzieciarnia.eu.
16. O każdej zmianie regulaminu informujemy w serwisie internetowym oraz w lokalu.

Rezerwacje i usługi

1. Adres mailowy i numer telefonu podany Klubodzieciarni wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówionych usług a gdy ich posiadanie nie jest już niezbędne do ich wykonywania to są usuwane i nie są przechowywane
2. Ewentualne zniżki i rabaty są każdorazowo uzgadniane pomiędzy Klubodzieciarnią i klientem.
3. Rezerwacje wymagają wpłacenia zadatku w wysokości uzgodnionej z Klubodzieciarną.

Korzystanie z zajęć

1. Klubodzieciarnia świadczy usługi na podstawie umowy o świadczenie usługi jednorazowej, w wybranym przez klienta terminie na wybrane wydarzenie, na podstawie wykupionego biletu, za cenę określoną w Cenniku, lub usługi na więcej niż jedno wydarzenie, w kolejnych, następujących po sobie terminach, określonych na podstawie rodzaju wykupionego przez klienta karnetu, za cenę określoną w cenniku.
2. Klubodzieciarnia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi z uzasadnionych powodów.
3. Dziecku biorącemu udział w zajęciach / warsztatach może towarzyszyć jeden Opiekun.
4. Zajęcia / warsztaty mogą być nagrywane lub fotografowane przez Klientów wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu zgody przez Klubodzieciarnię. Fotografie i filmy wykonane przez Klubodzieciarnię będą wykorzystywane do prezentowania przebiegu zajęć z dziećmi. Klubodzieciarnia nie wykorzysta zdjęć na których Klient bądź osoby będące pod jego opieką prezentowane są w sytuacji niezręcznej bądź społecznie nieakceptowalnej. Na wniosek Klienta wskazane zdjęcia przedstawiające Klienta i osoby których Klient jest opiekunem będą niezwłocznie usuwane tak ze strony klubodzieciarnia.eu jak i z mediów społecznościowych.
5. Klubodzieciarnia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć/warsztatów. Klient o odwołaniu zajęć zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.
6. Z usług Klubodzieciarni nie mogą korzystać osoby cierpiące na choroby zakaźne lub inne mogące spowodować zagrożenie dla innych dzieci.
7. Karnet na zajęcia ważny jest na określone na Karnecie zajęcia w określonych na karnecie terminach (zazwyczaj 4 lub 6 tygodni), z gwarancją miejsca na poszczególnych spotkaniach. Niewykorzystane wejście z przyczyn leżących po stronie uczestnika nie przechodzi na kolejny miesiąc, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie.
8. Klienci mający wykupiony karnet mają pierwszeństwo w rezerwacji na kolejne zajęcia /warsztaty.

Organizacja przyjęć

1. Warunkiem rezerwacji terminu przyjęcia jest rezerwacja mailowa (info@klubodzieciarnia.eu) albo telefoniczna (512 537 521). Rezerwacja staje się aktywna po wpłacie zadatku w wysokości określonej przez Klubodzieciarnię. Zadatek musi być wpłacony nie później niż 2 dni po wstępnej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej.
2. Czas trwania przyjęcia określony jest w cenniku. Przedłużenie przyjęcia jest możliwe po uzgodnieniu z Klubodzieciarnią, za dodatkową opłatą w wysokości określonej w cenniku.
3. Organizator oferuje przyjęcia w formie opisanej na stronie klubodzieciarnia.eu. Jeżeli ilość dzieci przekracza 10 konieczna jest dopłata w wysokości określonej w cenniku.
4. Klubodzieciarnia na życzenie klienta może wynająć animatora podczas przyjęcia okolicznościowego, jest to usługa dodatkowo płatna, stawki określone są w cenniku.
5. Koszt przyjęcia okolicznościowego jest kalkulowany indywidualnie.
6. Organizator zapewnia salę do wyłącznej dyspozycji klienta i jego gości przez czas trwania całego przyjęcia, chyba, że w rezerwacji ustalono inaczej.
7. Wszelkie zmiany muszą zostać dokonana pisemnie lub osobiście. W przypadku rezygnacji z przyjęcia przed ustalonym terminem, zadatek nie podlega zwrotowi.
8. Płatność za ww usługi płatna jest z góry najpóźniej w dniu organizacji przyjęcia.